Zakres usług

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

nieruchomosciPrzygotowywanie raportów z analiz prawnych (”due diligence”) nieruchomości oraz przedsiębiorstw i spółek posiadających nieruchomości;

Pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;

Pomoc prawna przy umowach dzierżawy, umowach najmu, umowach leasingu;

Ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach;

Ustanawianie służebności;

Doradztwo prawne związane z decyzjami administracyjnymi w procesie budowlanym, m.in. pozwoleniem na budowę, decyzją ZRiD, pozwoleniem na użytkowanie, decyzjami przedmiotowymi;

Pomoc prawna przy umowach o projekty architektoniczne, roboty budowlane i innych umowach związanych z procesem inwestycyjnym.


FUZJE I PRZEJĘCIA

narciarzeDoradztwo prawne w zakresie struktury prawnej transakcji;

Przeprowadzanie analiz prawnych (”due diligence”);

Pomoc prawna  w związku z nabyciem lub sprzedażą udziałów, przedsiębiorstw albo majątku, w tym sporządzanie projektów umów oraz uczestniczenie w negocjacjach;

Fuzje i podziały spółek oraz restrukturyzacje grup kapitałowych;

Uzyskiwanie wymaganych zezwoleń administracyjnych, w tym zezwoleń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Pomoc prawna przy wdrożeniu połączenia firm, aktualizowanie danych w rejestrach.


SPORY SĄDOWE

sporyReprezentujemy klientów:

w sporach na gruncie prawa handlowego i cywilnego oraz prawa pracy przed sądami cywilnymi;

w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;

w postępowaniach przed sądami polubownymi (w szczególności Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej).


Windykacja

windykacjaŚwiadczymy pomoc w zakresie dochodzenia płatności z tytułu wierzytelności;

specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności od podmiotów publicznych, w tym podmiotów leczniczych;reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

pomagamy w sprawnym i skutecznym prowadzeniu postępowań egzekucyjnych;

wspieramy klientów w restrukturyzacji zadłużenia;

zapewniamy klientom dostęp online do platformy komunikacyjnej, dzięki
której dysponują oni aktualnymi informacjami na temat stanu ich sprawy;


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; E-PRIVACY

spo2Kompleksowe audyty zgodności z RODO;

Doradztwo prawne dla procesów przetwarzania danych oraz ich zgodności z RODO i z przepisami szczególnymi;

Opracowywanie odpowiedniej dokumentacji ochrony danych (rejestry, procedury, polityki prywatności i komunikaty informacyjne, klauzule zgód itd.);

Prowadzenie inwentaryzacji danych osobowych oraz ich zgodności z RODO;

Prowadzenie oceny ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA/PIA);

Świadczenie usługi delegowanego Inspektora Ochrony Danych;

Reprezentowanie przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi;

Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

nieruchomosciOpracowywanie projektów umów, negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, umów licencyjnych, umów dotyczących licencji na oprogramowanie komputerowe;

Prowadzenie sporów sądowych z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych;

Zagadnienia prawne związane z realizacją projektów architektonicznych, przeniesieniem praw autorskich do projektów architektonicznych i budowlanych;

Zagadnienia prawne związane z ochroną przedsiębiorców przed działaniami stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji;

Doradztwo w zakresie tzw. handlu elektronicznego (e-commerce), tj. sprzedaż towarów, udostępnianie dóbr intelektualnych oraz świadczenie usług za pośrednictwem Internetu oraz innych środków komunikacji na odległość;

Prowadzenie sporów sądowych związanych z ochroną własności przemysłowej.


PRAWO MEDYCZNE

heliDoradztwo prawne z zakresu przepisów dotyczących świadczenia usług medycznych m.in. podejmowanie działalności medycznej, negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) o zawarcie umowy o wykonanie świadczeń zdrowotnych, udział w przetargach na świadczenie usług medycznych;

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz dokumentacji konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych;

Bieżąca obsługa prawna w tym korporacyjna oraz z zakresu prawa pracy na rzecz podmiotów leczniczych;

Doradztwo w zakresie danych osobowych oraz danych medycznych;

Doradztwo przy zakładaniu praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek;

Obsługa sporów oraz postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, w tym w zakresie nieuczciwej konkurencji oraz przeciwko NFZ, dotyczących m. in. wynagrodzenia za wykonane świadczenia ponad limity.


PRAWO PUBLICZNE

publiczneKompleksowa obsługa projektów z zakresu zamówień publicznych (od etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zakończenia jego realizacji) – zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających;

Doradztwo w zakresie prawnych aspektów działania sektorów regulowanych – prawa telekomunikacyjnego, pocztowego oraz energetycznego;

Doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji, zarówno na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Reprezentowanie przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz SOKiK, w tym w sprawach kar nakładanych przez UOKiK oraz UKE, postępowań o uznanie wzorców umownych za niedozwolone, sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.


OBSŁUGA KORPORACYJNA

korpoZakładanie i likwidacja spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;

Restrukturyzacja spółek/grup kapitałowych;

Bieżące doradztwo prawne;

Sporządzanie projektów, weryfikacja oraz negocjowanie standardowych umów w obrocie gospodarczym.