26 CZERWCA 2019, WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

19 sierpnia 2019

Nowelizacja zmienia ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, rozszerza katalog przypadków, w których nie będą stosowane niektóre przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, upraszcza niektóre procedury ale wprowadza nowe.

Między innymi, rozszerzony został katalog sytuacji, w których można nabyć nieruchomość rolną bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (“KOWR”) przez osoby nieposiadające statusu rolnika indywidualnego (z zastrzeżeniem jednak prawa pierwokupu KOWR w niektórych przypadkach):
1. zwiększono do 1 ha powierzchnię nieruchomości rolnej, którą mogą nabywać również osoby niebędące rolnikami (wcześniej 0,3 ha);
2. wprowadzono możliwość nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
3. wprowadzono możliwość nabycia nieruchomości rolnej w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.
Skrócony został czas z 10 na 5 lat, w którym nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna oraz, w którym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
Ograniczone zostało prawo pierwokupu przysługujące KOWR w stosunku do udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Nowelizacja stanowi, że prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania do spółek, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni do 5 ha.
Niektóre przepisy, dotyczące między innymi obowiązku publikowania w formie elektronicznej zamiaru zbycia nieruchomości rolnej, wejdą w życie dopiero 12 czerwca 2020 roku.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024