POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW, STRON I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU SRCLAW.PL

§ 1       Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych i innych danych uzyskanych od klientów i potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych (w tym dostawców usług lub zleceniobiorców) kancelarii prawnej „Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie prawni Sp.p.” z siedzibą w Warszawie (dalej: „Klienci”), osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług prawnych („Strony”) oraz użytkowników jej serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.srclaw.pl (dalej: „Serwis”), a także współdziałających z serwisem kanałów komunikacji elektronicznej i komunikacji na odległość oraz mediów społecznościowych wspomagających obsługę klientów.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów jest spółka pod firmą „Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie prawni Sp.p.” z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000245785, NIP: 701-000-00-34, REGON: 140344774, tel. (+48) 22 630 30 80, adres email: src@srclaw.pl (dalej: „SRC”).

§ 2       W jaki sposób zbieramy dane od Klientów?

Zbieramy dane w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolne ich przekazanie w dokumentach przekazywanych SRC w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej w związku ze świadczeniem usług prawnych; lub
 • poprzez kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami SRC związany ze świadczeniem usług prawnych i obsługą zleceń.

Pewne dane, w ograniczonym zakresie, możemy zbierać także:

 • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników odwiedzających nasz Serwis pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), lub
 • poprzez nasze strony i kanały w serwisach społecznościowych (takich jak LinkedIn).

§ 3       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe zbierane przez SRC od Klientów są przez nas przetwarzane tylko do celów, w jakich zostały nam przekazane, tj.:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z SRC, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):
   – Przetwarzanie danych Klienta jest dopuszczalne w takim zakresie, w jakim jest ono niezbędne do wykonania umowy. Poprzez wykonanie umowy należy rozumieć́ realizację wszelkich praw i obowiązków, które mają swoje źródło w umowie lub w przepisach uzupełniających treść́ umowy. Podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych przez SRC w związku z udzielaniem porad prawnych czy sporządzaniem opinii prawnych. Ta podstawa będzie również̇ właściwa do przetwarzania danych zleceniobiorców i dostawców towarów lub usług potrzebnych do funkcjonowania kancelarii.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SRC (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):
   – Przetwarzanie danych na tej podstawie znajdzie zastosowanie w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SRC. W przypadku działalności prowadzonej przez SRC chodzi w szczególności o przepisy proceduralne wskazujące zakres danych, który powinien być́ podany w związku z konkretną czynnością̨ procesową, dla której zakres danych osobowych jest wyraźnie wskazany we właściwych przepisach prawa mających do niej zastosowanie, takich jak w szczególności wymogi minimalne dla pism procesowych w różnych trybach postępowania.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę̨ trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą̨, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   -Przetwarzanie danych na tej podstawie znajdzie zastosowanie w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji bądź́ dochodzenia roszczeń́ (np. przetwarzanie danych w celu zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wyegzekwowania należności z niezapłaconej przez klienta faktury).
  4. SRC może także przetwarzać w ramach świadczonych dla Klientów usług prawnych szczególne kategorie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sady (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f)), a kiedy to konieczne jest przetwarzanie danych takich jak dane dotyczące zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przynależność́ do związku zawodowego, przekonania religijne lub światopoglądowe
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także w celu profilowania Użytkowników.

§ 4       Zakres zbieranych danych

 1. Na potrzeby realizacji usług prawnych przez SRC zbierane są̨ w szczególności następujące dane:
  1. imię̨ i nazwisko;
  2. firma przedsiębiorcy i dane zawarte w publicznych rejestrach i ewidencjach, w szczególności w CEIDG, KRS, KRK, w tym dane ze sprawozdań finansowych i informacje gospodarcze o przedsiębiorcy;
  3. dane kontaktowe, takie jak telefon czy adres e-mail;
  4. ewentualne inne kategorie danych osobowych podane przez Klienta na potrzeby wykonania usługi prawnej.
 2. W przypadku komunikowania się̨ przez Klienta poprzez media społecznościowe lub środkami komunikacji na odległość, a także w toku aktywności Użytkownika w tych mediach na stronach lub kanałach zarządzanych przez SRC, mogą̨ zostać́ zebrane także dodatkowe kategorie danych, które Klient w ten sposób dobrowolnie przekazuje SRC (treści wiadomości prywatnych do SRC, wiadomości na kanale SRC w danym medium – zgodnie z funkcjonalnością̨ danego serwisu).

§ 5       Przez jaki czas będziemy przechowywać́ dane Klientów?

 1. Czas, przez jaki SRC będzie przetwarzała dane osobowe oraz jakie konkretnie kategorie danych będzie przechowywała, może różnić́ się̨ stosownie do celu przetwarzania.
 2. Zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o radcach prawnych, okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się̨ postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają trwale usunięte.
 3. Przez przechowywanie danych należy rozumieć́ przechowywanie dokumentów procesowych z danymi osobowymi (zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej), ale także wszystkich innych danych osobowych, w tym zebranych w związku ze świadczeniem innych form pomocy prawnej, utrwalonych w systemach informatycznych i w postaci papierowej. Będą̨ to więc również̇ projekty pism i notatki sporządzane przez adwokatów i radców prawnych, odnoszące się̨ do prowadzonych spraw.
 4. SRC zbiera i przetwarza także dane osobowe w sprawach niezwiązanych z postępowaniami, w szczególności zaś w ramach udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów dokumentów w obrocie profesjonalnym, prowadzenia negocjacji, obsługi prawnej transakcji, prowadzenia korespondencji urzędowej poza zakresem korespondencji związanej z postępowaniami, zarządzania ryzykiem prawnym oraz czynności o charakterze audytowym i szkoleniowym.
 5. SRC zapewnia, że dane osobowe będą̨ przetwarzane nie dłużej niż̇ jest to konieczne i prawnie wymagane.

§ 6       Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych

 1. W celu realizacji usługi prawnej, SRC może przekazywać dane osobowe przekazane przez Klientów podmiotom, które wspomagają świadczenie tych usług, takim jak operatorzy pocztowi, zewnętrzni usługobiorcy i doradcy działający na rzecz SRC, a także podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku komunikacji z SRC poprzez media społecznościowe, takie jak LinkedIn, Klient przekazuje także swoje dane administratorom tych serwisów. SRC jest współadministratorem niektórych kategorii danych przekazywanych w ten sposób. Ich przetwarzanie uregulowane jest jednak odrębnymi politykami prywatności i warunkami świadczenia usług przed administratorów tych serwisów. Zachęcamy do uważnego zapoznania się̨ z tymi regulacjami i właściwymi politykami prywatności udostępnianymi tamże.

§ 7       Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Każdej osobie, której dotyczą dane przetwarzane przez SRC, przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii w powszechnie zrozumiałym formacie z zastrzeżeniem, że taki dostęp lub otrzymanie kopii danych nie mogą naruszyć obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego na zasadzie przepisów art. 16a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze i art. 5a ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych – poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzania;
  3. usunięcia swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych nie jest już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo gdy osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują̨ nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. takie jak ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń na podstawie przepisu art. 17 ust. 3 lit. d) RODO) bądź gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w szczególności, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość przekazanych SRC danych osobowych – na okres pozwalający SRC sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych, bądź́ w sytuacji, gdy osoba taka wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SRC są̨ nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, SRC zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać́ istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności takiej osoby (w szczególności obrony przed roszczeniami);
  6. przeniesienia swoich danych osobowych – na żądanie Klienta, SRC przekazuje mu lub innemu, wskazanemu przez niego administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które Użytkownik dostarczył SRC, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨, do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywało się̨ na podstawie przepisów przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. W celu skorzystania w powyższych uprawnień́, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej src@srclaw.pl
 3. SRC informuje ponadto, że każdemu Klientowi służy uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8       Pliki cookie w Serwisie

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę Internetową i przechowywane na komputerze Użytkownika. Pliki cookie zawierają̨ pewne informacje dotyczące korzystania przez Klienta z Serwisu.
 3. Wykorzystujemy w Serwisie następujące pliki cookie:
  1. konieczne do działania Serwisu – pliki te umożliwiają̨, prawidłowe działanie Serwisu,i nawigowanie w nim. Zablokowanie tych plików może spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie.
  2. statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Serwis wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analizy internetowej oferowane przez Google, Inc.
  3. umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (LinkedIn) z naszym Serwisem.
 4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookie przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.  
 5. SRC informuje, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Przeglądarka internetowa umożliwia również̇ usuniecie już uprzednio zapisanych plików cookie. Możliwe jest również̇ automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, do zapoznania się̨, z którymi SRC zachęca wszystkich użytkowników Serwisu.

§ 9       Zmiany Polityki

Polityka jest na bieżąco aktualizowana przez SRC w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony ich prywatności. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian w Polityce, SRC poinformuje o tym w Serwisie.

Leading Firm Legal 500 Emea 2024