REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SRCLAW.PL

§ 1       Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Serwisu Internetowego srclaw.pl (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kancelarii prawnej „Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie prawni Sp.p.” z siedzibą w Warszawie dostępnego pod adresem domenowym www.srclaw.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Serwisem zarządza  spółka pod firmą „Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie prawni Sp.p.” z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000245785, NIP: 701-000-00-34, REGON: 140344774, tel. (+48) 22 630 30 80, adres email: src@srclaw.pl (dalej: „SRC”).
 3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego utrwalenie i przechowywanie przez użytkownika Serwisu.

§ 2       Serwis

 1. Serwis stanowi usługę informacyjną świadczoną przez SRC nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Serwis świadczony jest przez SRC na zasadach i warunkach określonych Regulaminem.

§ 3       Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Materiały publikowane w Serwisie objęte są prawami majątkowymi SRC lub podmiotów trzecich i podlegają ochronie. Wykorzystanie ich w celach zarobkowych lub zawodowych dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem ich źródła i w sposób nienaruszający dóbr osobistych SRC ani personelu SRC.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Serwisu oraz dostarczanie treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dobra osobiste SRC i jej personelu.
 4. Wzbronione jest ingerowanie użytkowników w sposób działania Serwisu.

§ 4       Wymagania techniczne Serwisu

 1. Z Serwisu może korzystać każdy użytkownik sieci Internet za pomocą dowolnego urządzenia końcowego umożliwiającego łączenie się z siecią Internet.
 2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne może być dostosowanie ustawień urządzenia końcowego i jego oprogramowania, w szczególności plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Zasady korzystania z plików cookie w Serwisie reguluje Polityka Prywatności dla Klientów, Stron i Użytkowników Serwisu srclaw.pl.

§ 5       Kontakt i tryb postępowania reklamacyjnego

Wszelkie dostrzeżone błędy w świadczonym Serwisie, reklamacje na jego działanie lub wnioski i zapytania użytkownik może zgłaszać SRC na adres korespondencyjny wskazany w § 1 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail src@srclaw.pl

§ 6       Postanowienia końcowe

 1. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz prywatnością użytkowników Serwisu reguluje Polityka Prywatności dla Klientów, Stron i Użytkowników Serwisu srclaw.pl.
 2. Serwis świadczony jest zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
Leading Firm Legal 500 Emea 2024