WYGRANA KANCELARII W SPORZE ZE SKARBEM PAŃSTWA

8 sierpnia 2014

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Kancelarii wniesioną w sporze ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (sygn. akt: I CSK 501/13).

Kancelaria SRC wniosła w imieniu swojego Klienta pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez Skarb Państwa przy budowie szosy ekspresowej S3. Nasz Klient zmierzał do wykazania, że podczas budowy naruszono systemy melioracyjne, co powoduje zalewanie należących do niego gruntów sąsiadujących z szosą.

Spór koncentrował się wokół tego, czy odszkodowania za naruszenie systemów melioracyjnych można dochodzić od razu na drodze sądowej na podstawie kodeksu cywilnego, czy też konieczne jest wystąpienie o odszkodowanie na drodze administracyjnej na podstawie przepisów Prawa wodnego.

Sąd I i II instancji odrzuciły pozew stwierdzając, że dochodzenie roszczeń z tytułu doznanej szkody wodnej powinno toczyć się w przewidzianym ustawą Prawo wodne trybie administracyjnym.

Kancelaria złożyła skargę kasacyjną argumentując, że odszkodowania za straty wynikające z prac budowlanych naruszających gospodarkę wodną można dochodzić na podstawie Kodeksu cywilnego i w związku z tym – od razu przed sądem powszechnym.

Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagało dokonania wykładni przepisów ustawy Prawo wodne, które określają katalog szkód, których naprawienia trzeba dochodzić na drodze administracyjnej.

W precedensowym w tym zakresie wyroku Sąd Najwyższy potwierdził słuszność stanowiska zgodnie z którym do szkód wynikających z prac budowlanych naruszających gospodarkę wodną należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Takie rozwiązanie jest tym korzystniejsze dla Klienta, że nie ogranicza odpowiedzialności sprawcy szkody do rzeczywiście poniesionych strat, jak czyni to Prawo wodne.

Sprawę prowadzili adw. Monika Urbańska, r.pr. Wojciech Majdiuk oraz adw. Łukasz Caban.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024